นโยบายการเปลี่ยน - คืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

 • การรับเปลี่ยน – คืนสินค้าต้องเป็นสินค้าที่ทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฏิเสธการรับสินค้าทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น
 • ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภายใน 15 วันทำการ หลังจากรับสินค้า โดยต้องติดต่อแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ Grandhomemart.com ก่อนทุกครั้ง ผ่านทาง Line @grandhomemart หรือโทร02 016 9888ทุกวันจันทร์ - เสาร์เวลา 8.30 – 17.30 น
 • สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์ ให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า

 • เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่มีปัญหาจากGrandhomemart.comแล้ว ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่แกรนโฮมทุกสาขา ณ แผนกลูกค้าสัมพันธ์พร้อมหลักฐานการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้า

สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืน

 • สินค้าพิเศษจากโรงงาน , สินค้านำเข้าพิเศษ , สินค้าราคาพิเศษ (Clearance Sale)
 • สินค้าที่มีการติดตั้งหรือใช้งานแล้ว
 • สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า หรือไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการยกเลิกการซื้อขาย และการคืนสินค้า

 • สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/ บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า
 • สินค้าต้องมีใบเสร็จรับเงินตัวจริง
 • สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และต้องบรรจุในกล่อง หรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใบรับประกัน , คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า
 • สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้ เว้นแต่สาเหตุการเปลี่ยน-คืนสินค้า เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ
 • การคืนเงินจะได้รับการดำเนินการในกรณีที่มีการคืนสินค้า และไม่มีสินค้าทดแทน โดยต้องมีการยกเลิกคำสั่งซื้อเกิดขึ้น

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยวิธีการดังต่อไปนี้:

 • จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 7-15 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน
 • จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต/เดบิต ที่ทำการชำระเงิน โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละธนาคาร
 • หากสาเหตุการเปลี่ยน-คืนสินค้า ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมคืนเงิน 2.60%
  • คืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตภายใน 7-15 วันทำการ*
  • คืนเงินเข้าบัตรเดบิตภายใน 30-45 วันทำการ*