นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจัดทำภาพรวมของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ณ ที่นี้ เพื่อให้คุณเข้าใจการดำเนินการของเราเกี่ยวกับข้อมูลของคุณโดยละเอียด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


เราคือใคร?

เราคือ บริษัท แกรนด์ โฮมมาร์ท จำกัด ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ เลขที่ 82/90 หมู่ที่ 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เรากระทำการในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวมผ่านบริการของเรา


ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม?

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่คุณเลือกที่จะให้กับเราผ่านทางบริการของเรา
 • ข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมจากการที่คุณใช้บริการของเรา
 • ข้อมูลซึ่งได้รับมาจากบุคคลภายนอก

ทำไมเราจึงเก็บรวบรวมข้อมูล?

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่อ:

 • ให้บริการของเรา เช่น การจัดส่งสินค้า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 • บำรุงรักษาและพัฒนาบริการของเรา เช่น ตรวจสอบความผิดพลาดของระบบ และ ระบบแจ้งปัญหา พัฒนารูปแบบการใช้งานของบริการของเรา
 • ให้บริการที่เหมาะสมกับตัวคุณ เช่น แสดงการแนะนำ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณตามที่คุณใช้บริการของเรา
 • พัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ เช่น พัฒนาบริการใหม่ที่สร้างขึ้นมาจากข้อมูลการใช้งานหรือจากการสอบถามคุณ
 • แสดงโฆษณา เช่น แสดงโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ของผู้ที่ลงโฆษณากับเราที่คุณอาจจะสนใจ
 • ตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ เช่น ตรวจวัดและวิเคราะห์รายละเอียดคำสั่งและการใช้งานของคุณ และ ปรับปรุงบริการของเราตามข้อมูลดังกล่าว
 • ติดต่อสื่อสารกับคุณ เช่น ตอบคำถามของคุณ
 • ปกป้องตัวเรา ลูกค้าของเรา และสาธารณะ เช่น สืบสวนหรือจัดการกับข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับเรา
 • จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการวิจัย หรือเพื่อการทำสถิติ

ข้อมูลบางส่วนนั้นจำเป็นที่จะต้องให้กับเราเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการเข้าทำสัญญากับเรา หรือการกระทำตามหน้าที่ตามสัญญากับเรา ถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวกับเรา คุณอาจไม่สามารถใช้งานบริการของเราได้ทั้งหมดหรือบางส่วน


เราแบ่งปันข้อมูลกับใครบ้าง?

เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับ:

 • บริษัทในเครือของเรา
 • ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการเราเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของเรา เช่น งานบริการลูกค้า งานบริการทางเทคนิค หรือการบริหารจัดการลูกค้า
 • ผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล หรือบริการแพลตฟอร์มการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
 • ผู้ให้บริการภายนอกด้านการโฆษณา
 • ผู้ให้บริการภายนอกด้านการเงิน เช่น ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล

เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด?

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้จนกว่าข้อมูลนั้นจะไม่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือจนกว่าคุณจะร้องขอให้เราลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางส่วนของคุณไว้เพื่อที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับเรา


คุณมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรบ้าง?

คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมและเก็บไว้

 • ร้องขอการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือร้องขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นผ่านวิธีการอัตโนมัติ
 • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ร้องขอให้เราลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • ร้องขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ร้องขอให้เราแก้ไข หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นปัจจุบัน
 • ถอนการให้ความยินยอมของคุณที่ได้ให้ไว้กับเรา
 • ร้องเรียนไปที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ติดต่อเรา

คุณอาจติดต่อเราได้ผ่านทางผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือตัวแทนของเรา


บทนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายวิธีการเก็บ ใช้ เปิดเผย แบ่งปัน เก็บไว้ และโอน (เรียกรวมกันว่า “ประมวล”) ข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการหรือสินค้าของเรา (เรียกรวมกันว่า “บริการของเรา”) โดยเราจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลใด ๆ ที่ได้เก็บผ่านบริการของเรา

 • เราคือใคร?เราคือ บริษัท แกรนด์ โฮมมาร์ท จำกัด และบริษัทในเครือของเรา ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ เลขที่ 82/90 หมู่ที่ 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้หรือสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลธรรมดาที่เสียชีวิต โปรดทราบว่าเราจะยึดตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับในการตัดสินว่าข้อมูลใดเป็นหรือไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดเวลา
 • ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเราได้เก็บรวบรวมจากการที่คุณเข้าถึงหรือใช้งานบริการของเราเท่านั้น ในส่วนของข้อมูลใดๆซึ่งคุณได้ให้กับเราหรือถูกเก็บรวบรวมจากบุคคลภายนอก อื่นใดนอกจากเรา กรุณาอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ทำขึ้นต่างหากโดยบุคคลภายนอกนั้น
 • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เราจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ถ้าเราทำการปรับปรุงนโบบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นจำนวนมากหรือในสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านบริการของเรา หรือวิธีการอื่นใดตามที่เรากำหนด การแก้ไขใดๆจะมีผลต่อเมื่อเราได้ประกาศการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้นในบริการของเรา

ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม?

เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ ดังต่อไปนี้:


1) ข้อมูลที่คุณเลือกที่จะให้กับเราโดยตรงผ่านบริการของเรา

 • ข้อมูลโปรไฟล์: เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลที่ระบุตัวตน (เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขใบอนุญาตขับขี่) วันเกิด เพศ อาชีพ ตำแหน่งงาน สถานภาพสมรส และรูปถ่าย
 • ข้อมูลการชำระเงิน: เช่น ข้อมูลธนาคาร รายละเอียดการชำระเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้ (Credit rating and solvency) ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit risk assessment) หรือการประเมินความเหมาะสม (Declaration of suitability) และข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินอื่น ๆ
 • ข้อมูลที่คุณติดต่อกับเรา: เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณและเรา รวมถึงคำถาม คำติชมของคุณ และการติดต่ออื่น ๆ ถึงเรา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ: คุณอาจเลือกให้ข้อมูลที่มีลักษณะละเอียดอ่อนของคุณแก่เราผ่านบริการของเรา เช่น สัญชาติ ศาสนา หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะละเอียดอ่อน เราจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลเหล่า นี้โดยปราศจากความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

2) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อคุณใช้บริการของเรา

 • ข้อมูลติดต่อสื่อสาร: เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณและบริการของเรา เช่น ตัวอักษร โปรไฟล์ ข้อความ ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ ภาพ ไอคอน เสียง วิดีโอ และเนื้อหาข้อมูลอื่น ๆ
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม: เช่น รายละเอียดการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้งานบริการของเรา รวมถึงประเภทของบริการหรือสินค้าที่คุณร้องขอหรือให้ รายละเอียดคำสั่งของคุณ ข้อมูลการจัดส่ง วันและเวลาที่ให้บริการ จำนวนเงินที่เรียกเก็บ และวิธีการชำระเงิน

3) ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก

 • เราอาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับการยินยอมจากคุณ เช่น เราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อคุณทำการชำระเงินเพื่อการบริการที่มีค่าใช้จ่ายผ่านการใช้การบริการของ ผู้ให้บริการภายนอกด้านการชำระเงิน และเราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลวิธีการใช้งานของคุณผ่านบริการของผู้ให้บริการภายนอกจากผู้ให้บริการภายนอกด้านการตลาด
 • ในกรณีที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผู้ให้บริการภายนอกแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นและรายละเอียดของผู้ให้บริการภายนอก การแจ้งดังกล่าวนั้นจะถูกทำขึ้นภายใน [30] วันนับจากวันที่เก็บรวบรวม


ทำไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

 • เพื่อให้บริการของเราเราประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการของเรากับคุณ ตัวอย่างเช่น เราเก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ของคุณเพื่อจัดส่งสินค้าไปยังคุณ ถ้าคุณใช้บริการที่มีค่าใช้จ่าย เราเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลการชำระเงินของคุณ เช่น บัญชีธนาคาร เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราจากคุณ
 • บำรุงรักษา และพัฒนาบริการของเราเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาบริการของเรา ตัวอย่างเช่น เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่คุณแจ้งมาเพื่อติดตามความผิดพลาดของระบบ และระบบแจ้งปัญหา หรือเราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลคำสั่งและการ ใช้งานของคุณที่คุณใช้บริการของเรา เพื่อพัฒนาบริการของเรา และสร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้ามากขึ้น
 • ให้บริการที่เหมาะสมกับตัวคุณเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับตัวคุณ ตัวอย่างเช่น เราให้บริการการแนะนำเนื้อหาจากข้อมูลการใช้งานของคุณผ่านบริการของเรา
 • เพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ตัวอย่างเช่น เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้บริการของเรา การสอบถามจากคุณ หรือ ผลการตอบแบบสอบถาม เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ
 • เพื่อการโฆษณาเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแสดงโฆษณา และเราอาจแสดงโฆษณาที่ปรับแต่งให้เหมาะกับตัวคุณจากความสนใจของคุณ ตัวอย่างเช่น เราเก็บรวมข้อมูลรายละเอียดคำสั่งของคุณ และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการแสดงโฆษณาที่คุณอาจจะสนใจ หรือเพื่อจัดหากิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งของคุณ- เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ให้กับผู้ลงโฆษณา เช่น ชื่อ หรืออีเมลของคุณ เว้นแต่คุณขอให้เราดำเนินการดังกล่าว
 • เพื่อตรวจวัด และวิเคราะห์ประสิทธิภาพเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวิเคราะห์และวัดผลว่าการบริการของเรานั้นถูกใช้งานอย่างไร ตัวอย่างเช่น เราวัดผลและวิเคราะห์รายละเอียดคำสั่งและการใช้งานของคุณในบริการของเราเพื่อปรับแต่ง บริการของเรา และเรายังใช้ข้อมูลโฆษณา ที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเพื่อช่วยให้ผู้ลงโฆษณากับเราสามารถเข้าใจประสิทธิภาพของโฆษณาของพวกเขาได้
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ ตัวอย่างเช่น เราตอบข้อสอบถามของคุณ หรืออาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการของเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อสื่อสารที่คุณให้กับเรา เช่น อีเมล และ ถ้าคุณติดต่อเรา เราจะเก็บบันทึกคำ ขอของคุณเพื่อช่วยในการจัดการกับปัญหาที่คุณเจอ
 • เพื่อปกป้องตัวเรา ลูกค้าของเรา และสาธารณะเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้องตัวเรา คุณ หรือลูกค้าอื่น หรือสาธารณะ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสืบสวนหรือจัดการกับข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ด้านล่าง
 • เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่าที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราซึ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณกับเรา หรือในการเข้าทำสัญญานั้น คำขอใช้บริการของคุณอาจจะไม่ได้รับการอนุมัติ หรือคุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการบางส่วนของเรา

การเปิดเผย การแบ่งปัน หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทในเครือของเรา
 • ผู้ให้บริการภายนอกที่ดำเนินงานหรือให้บริการในนามของเรา เช่น งานบริการลูกค้า งานบริการทางเทคนิค หรือการบริหารจัดการลูกค้า
 • ผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล หรือบริการแพลตฟอร์มการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
 • ผู้ให้บริการภายนอกด้านการโฆษณา
 • ผู้ให้บริการภายนอกด้านการเงิน เช่น ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้รับในจำพวกดังต่อไปนี้
 • นอกเหนือจากผู้รับตามที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน เว้นแต่ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยฐานอันชอบด้วยกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อ 5. ด้านล่าง
 • เราทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทในเครือของเรา หรือผู้ให้บริการภายนอกที่อยู่นอกประเทศไทย เมื่อเราทำการโอนข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่อยู่นอกประเทศไทยนั้น เรารับรองว่าจะจัดให้มีมาตรการป้อง กันและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพียงพอตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม โปรดรับทราบว่าบางประเทศที่เราจะโอนข้อมูลของคุณไปนั้นอาจไม่มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพียงพอในระดับ เดียวกับที่มีตามกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศไทย

ฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่างๆขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและประเภทของการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง เราอาศัยหลักทางกฎหมายดังต่อไปนี้ (ข้อเดียวหรือหลายข้อ) นอกเหนือจากหรือเพิ่มเติมจากความยินยอมของคุณเท่าที่สามารถใช้ได้

 • การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา/การเข้าทำสัญญาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างนั้นจำเป็นที่จะต้องถูกประมวลผลในฐานของความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างเราและคุณ หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนการเข้าทำสัญญาดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เราจำเป็นที่จะต้องขอให้คุณให้ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ของคุณ เพื่อการให้บริการของเรากับคุณเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาบริการที่เราทำกับคุณ
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมฐานทางกฎหมายที่สองที่เราใช้ คือ ความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้รวมถึงการให้บริการของเรา และการดำเนินธุรกิจของเรา การบำรุงรักษา และการพัฒนาบริการของเรา การรักษาความปลอดภัยในบริการของเรา เช่น การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง การเรียกเก็บเงินอันเกี่ยวข้องกับบริการที่มีการคิดค่าใช้จ่าย การแสดงโฆษณาบริการหรือผลิตภันฑ์ของเรา หรือโฆษณาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก การให้บริการโฆษณาของเรากับลูกค้าของเราตามหน้าที่ของเราในสัญญาระหว่างเรากับลูกค้า ตัวอย่างเพิ่มเติมได้ถูกแสดงไว้ในข้อ 3 ด้านบน เราจะใช้ฐานทางกฎหมายนี้เมื่อประโยชน์โดยชอบนั้นไม่ได้สำคัญไปกว่าผลประโยชน์หรือ สิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของคุณ
 • การวิจัย หรือสถิติ/จัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะฐานทางกฎหมายที่สามที่เราใช้ คือ ความจำเป็นสำหรับการทำวิจัย หรือสถิติ หรือการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตัวอย่างเช่น เราอาจสร้างสถิติที่เกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจของบริการ ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดของเราเองหรือของบุคคลภายนอก เราจะใช้ฐานทางกฎหมายนี้เมื่อมีมาตรการในการป้องกันสิทธิ และเสรีภาพของคุณตามที่กำหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับแล้วเท่านั้น
 • การปฎิบัติตามกฎหมายฐานทางกฎหมายที่สี่ที่เราใช้ คือ ความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เราอาจจะจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • การป้องกันภยันตราย/การปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะในบางกรณีที่เกิดขึ้นยาก เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายที่เกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณ หรือของบุคคลอื่น หรือเราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

เราทำอย่างไรเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

เรามุ่งแสวงหาการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การปรับเปลี่ยน การเปิดเผย มาตรการรักษาความปลอดภัยเช่นว่านั้นรวมไปถึงการใช้ ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ การจำกัดการเข้าถึง และการมอบหมายให้มีผู้ทำหน้าที่การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า แม้ว่าเราจะได้ใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว ไม่มีเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ แอพลิเคชั่นออนไลน์ หรือการส่งข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเชื่อมต่อไร้สายใดจะมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้


เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด?

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้จนกว่าข้อมูลนั้นจะไม่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือจนกว่าคุณจะร้องขอให้เราลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางส่วนของคุณไว้เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับเราระยะเวลาการเก็บโดยเฉพาะเจาะจงนั้นจะถูกกำหนดโดยข้อพิจารณาดังต่อไปนี้: วัตถุประสงค์ของการประมวลผล ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเหตุผลทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นลูกค้าในบริการของเรา โดยปกติแล้วเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน [6] เดือน นับจากวันที่คุณมีการทำธุรกรรมครั้งล่าสุดในการ บริการของเรา อย่างไรก็ตาม เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง การปฏิบัติ หรือการใช้ข้อเรียกร้องตามกฎหมาย การโต้แย้งข้อเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย


คุณมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรบ้าง?

คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม และเก็บไว้

 • ร้องขอการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือร้องขอให้เราส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นผ่านวิธีการอัตโนมัติ
 • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ร้องขอให้เราลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • ร้องขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ร้องขอให้เราแก้ไข หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นปัจจุบัน
 • ถอนการให้ความยินยอมของคุณที่ได้ให้ไว้กับเรา เว้นแต่มีข้อห้ามตามกฎหมาย หรือสัญญาซึ่งให้ประโยชน์กับคุณ (ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลที่ได้ทำขึ้นก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว)
 • ร้องเรียนไปที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ถ้าคุณไม่พอใจในกระบวนการของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง

ข้อมูลการติดต่อ
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตลอดจนมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางดังนี้


คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทแกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด 82/90 หมู่ที่ 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
อีเมล: cs@grandhomemart.com
โทร: 02-969-8844