How to Apply

 

สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด (สาขารัตนาธิเบศร์)

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

ติดต่อสอบถาม : 081-1740120 , 083-8937557 หรือ 02-969-8844 ต่อ 4501

Facebook : GrandHome Recruitment               ID Line : ghmrc

กรอกใบสมัคร online : https://forms.gle/ztw3axbE38zhgHk4A

สามารถส่งประวัติเข้ามาได้ที่ : hr@grandhomemart.com

 

ตำแหน่งงาน

หน้าที่การทำงาน

จำนวน

สถานที่ปฏิบัติงาน

1. ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า
1. กำหนดแผนกลยุทธ์การทำงานของศูนย์กระจายสินค้าทั้งระบบ
2. ควบคุม ดูแล จัดการ งานในฝ่าย เช่น
- แผนกคลังสินค้า ตั้งแต่ตรวจรับสินค้า จนถึงส่งมอบสินค้า
- แผนกบริหารจัดการการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บ
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสต๊อกสินค้าและการขนส่งในระบบโลจิสติกส์ เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
5. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายคลังสินค้า
6. ปรับปรุงการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความเป็นระเบียบ ตามแผนที่กำหนด
7. จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผิดปกติ เพื่อหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1 อัตราสาขาบางบัวทอง จ.นนทบุรี
2. ผู้จัดการแผนก IT System Development
1. กำหนดแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของ System Development ( Programmer , Database )
2. กำหนดแนวทางในการจัดทำ IT Master Plan , การออกแบบและพัฒนาระบบ
3. แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมทั้ง เสนอรายงานการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร
4. วางแผน บริหาร ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา การจัดการฐานข้อมูลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ ผู้ใช้งานได้
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1 อัตราสาขา รัตนาธิเบศร์
จ.นนทบุรี
3. ผู้ช่วย/ผู้จัดการสาขา
1. กำกับ ดูแล วางแผนการปฏิบัติงานการบริหารงานของสาขาทุกแผนก
2. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของสาขา และรักษามาตรฐานของสาขาให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
3. ผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานของทุกแผนกขาย เป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพ
4. กำกับ ดูแล การบริหารฐานข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลอันเป็นประโยชน์
5. กำกับ ดูแล แนะนำการจัดกิจกรรมและความสัมพันธ์อื่นๆของสาขาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและหน่วยงานอื่นๆ
หลายอัตรา
สาขา งามวงศ์วาน จ.กรุงเทพมหานคร
สาขาบางบัวทอง จ.นนทบุรี
สาขา พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
สาขา แม่ริม จ.เชียงใหม่
สาขา ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
4. Programmer 
1 อัตรา
สาขา รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
1. พัฒนา Mobile Application สำหรับ ios , android
2. บำรุงรักษา Application ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
3. มีประสบการณ์ด้าน e commerce พิจารณาเป็นพิเศษ
 
5. ขายวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
1. นำเสนอขายสินค้าและบริการลูกค้า
2. ดูแลยอดขายกลุ่มฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่
3. รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
4. สามารถประสานงานขายกับ Owner ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และช่างได้ดี
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 

หลายอัตรา
สาขา อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
สาขา พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
สาขา บางบัวทอง จ.นนทบุรี
สาขา บางนา จ.สมุทรปราการ
 
6. Direct Sale
1. สร้างยอดขายให้ตรงตามเป้าหมายของบริษัท
2. ออกหาลูกค้า เพื่อนำเสนอขายสินค้า ประเภทวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน กระเบื้อง สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ช่าง
3. จัดทำใบเสนอราคา เช็คสต็อกสินค้า ปิดการขาย
4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หลายอัตรา
สาขา พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
สาขา ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
สาขา อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
สาขา แม่ริม จ.เชียงใหม่
สาขา กุมภวาปี จ.อุดรธานี
7. คลังสินค้า
1. ตรวจเช็คสินค้า ขาเข้า-ขาออก ให้ถูกต้องตามเอกสาร
2. ขนย้าย และจัดเรียงสินค้าไปยังจุดจัดเก็บ
3. จัดเตรียมสินค้าตามรายการเบิก เพื่อเตรียมนำส่งให้กับลูกค้า
4. บันทึกเอกสารรับ-จ่าย บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
5. ดูแลรักษาอุปกรณ์ภายในคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
หลายอัตรา
สาขา รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
สาขา พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
สาขา กระทิงลาย จ.ชลบุรี
 
8. บัญชี
1. บันทึกรายการค่าใช้จ่าย รายรับ-รายจ่าย ต่างๆประจำเดือน
2. บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบบัญชี
3. จัดทำใบแจ้งหนี้ ทำใบกำกับภาษี หนังสือหัก ณ ที่จ่าย
4. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
5. สามารถจัดทำเตรียมเอกสารปิดงบได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
สาขา งามวงศ์วาน จ.กรุงเทพมหานคร
สาขา รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
    
9. จัดซื้อในประเทศ/จัดซื้อต่างประเทศ
1. ติดต่อประสานงานกับทาง Supplier ต่างประเทศ เพื่อทำการจัดซื้อตามนโยบายบริษัท
2. ออกเอกสาร PO PR เอกสารสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หลายอัตรา
สาขา งามวงศ์วาน จ.กรุงเทพมหานคร
 
  
 
 
10. เจ้าหน้าที่พัฒนาการฝึกอบรม
1. ตัดต่อวีดีโอ ทำรีทัชรูป ทำ Ad สื่อสารภายในองค์กร
2. วางแผน ออกแบบ สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมภายใน
3. พัฒนา Content ให้มีคุณภาพในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมการเรียน รู้ของพนักงานในองค์กร ตามแผนการพัฒนาของแผนก
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1 อัตรา
สาขา รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี